Sada je: 24 lip 2019 20:12.

Započni novu temu Odgovori  [ 28 post(ov)a ]  Stranica Prethodna  1, 2, 3
 Pravoslavna crkva- učenje 
Autor/ica Poruka
VIP član
Avatar

Pridružen/a: 17 kol 2012 11:21
Postovi: 799
Spol: muško
Post Re: Pravoslavna crkva- učenje
Takav je, ukratko, odnos između Crkve i Boga. Ta Crkva - slika Trojice, KristovaTijela, punoće Duha Svetog- jest i vidljiva i nevidljiva, i božanska i ljudska.
Vidljiva je utoliko što je sastavljena od posebnih zajednica koje se ovdje na zemlji mole; nevidljiva je jer uključuje svece i anđele. Ljudska je jer su njezini zemaljski članovi grešnici; božanska je jer je Tijelo Kristovo. Vidljivo i nevidljivo nisu odvojeni kao što nisu (da se poslužimo zapadnom terminologijom) odvojene zemaljska, militantna Crkva i pobjednička, nebeska Crkva, jer zajedno tvore jedinstvenu i neprekinutu stvarnost. "Vidljiva Crkva, ona na zemlji, živi u zajednicii jedinstvu s čitavim tijelom Crkve kojemu je glava sam Krist."

Ona stoji na razmeđu Sadašnjeg i Budućeg vremena, te istodobno živi u oba ta doba.Stoga pravoslavlje unatoč izraza "vidljiva i nevidljiva Crkva" uvijek naglašava da postoji samo jedna, a ne dvije Crkve. Homjakov kaže:
"Samo je u odnosu na čovjeka moguće razlikovati vidljivu i nevidljivu Crkvu; u stvarnosti jedinstvo Crkve je istinsko i apsolutno. Oni koji žive na zemlji, oni koji su završili svoj zemaljski život, anđeli koji nisu bili stvoreni za život na zemlji, pripadnici budućih naraštaja koji još nisu započeli svoj zemaljski put - svi su oni ujedinjeni u jednoj Crkvi,u jednoj te istoj Božjoj milosti... Crkva, Tijelo Kristovo, iskazuje se i ispunjava u vremenu, ne mijenjajući svoje bitno jedinstvo ni unutarnji život u milosti. Stoga kad govorimo o 'vidljivoj i nevidljivoj Crkvi', mi tako govorimo u odnosu prema čovjeku"

Crkva se, prema Homjakovu,ostvarila na zemlji ne izgubivši svoja bitna obilježja. To je glavna postavka pravoslavnog učenja. Pravoslavlje ne vjeruje samo u idealnu Crkvu, nevidljivu i nebesku. "Idealna Crkva" postoji vidljivo na zemlji kao konkretna stvarnost.


07 pro 2012 12:49
Profil Pošalji e-mail
VIP član
Avatar

Pridružen/a: 17 kol 2012 11:21
Postovi: 799
Spol: muško
Post Re: Pravoslavna crkva- učenje
Pa ipak, pravoslavlje ne zaboravlja da uz božansko postoji u Crkvi i ljudski element. Kalcedonsku dogmu valja primijeniti i na Crkvu kao i na Krista. Kao što Krist Bogočovjek ima dvije prirode, božansku i ljudsku, tako i u Crkvi postoji sinergija i suradnja između božanskog i ljudskog elementa. Unatoč tome postoji očita razlika između Kristove ljudskosti i one u Crkvi, jer jedna je savršena i bezgrešna, a ona druga još nije u potpunosti takva. Samo jedan dio ljudi Crkve -a to su sveci na nebu - dosegnuo je savršenstvo, dok ovdje na zemlji članovi Crkve naprotiv često zlorabe svoju ljudsku slobodu. Crkva na zemlji postoji u stanju napetosti: ona je već Tijelo Kristovo, pa stoga savršena i bezgrešna; a budući da su njezini članovi nesavršeni i grešni, ona mora neprestano postajati ono što jest.

Međutim, ljudska grešnost ne može utjecati na bitnu narav Crkve. Ne možemo reći da je i Crkva nesavršena i da griješi budući da kršćani na zemlji griješe i nisu savršeni; jer Crkva je, čak i na zemlji, nebeska ustanova i ne može griješiti.

Sveti Efrem Sirijac s pravom je govorio o "Crkvi pokajnika, Crkvi stradalnika", ali ta je Crkva istodobno i slika Trojice. Kako to da su članovi Crkve grešnici, a ipak spadaju u zajednicu svetaca? "Misterij Crkve sastoji se u činjenici da grešnici kad su zajedno, postaju nešto različito od onoga što su kao pojedinci; to što ih razlikuje je Tijelo Kristovo."

Eto, na taj način pravoslavlje pristupa misteriju Crkve. Crkva je u potpunosti vezana za Boga. To je novi život na sliku Svete Trojice, život u Kristu i u Svetom Duhu, život ostvaren sudjelovanjem u svetim tajnama. Crkva je jedinstvena stvarnost, zemaljska i nebeska, vidljiva i nevidljiva, ljudska i božanska.

nastaviće se


07 pro 2012 12:56
Profil Pošalji e-mail
VIP član
Avatar

Pridružen/a: 17 kol 2012 11:21
Postovi: 799
Spol: muško
Post Re: Pravoslavna crkva- učenje
JEDINSTVO I NEPOGREŠIVOST CRKVE

"Crkva je jedna. Jedinstvo Crkve nužno slijedi iz Božjeg jedinstva."

Tako je napisao Homjakov u uvodnom dijelu svoga znamenitog eseja. Ako ozbiljno shvaćamo vezu između Boga i Njegove Crkve, onda je neizbježno smatrati Crkvu jednom
kao što je i Bog jedan: postoji samo jedan Krist pa stoga može postojati samo jedno Tijelo Kristovo. To jedinstvo nije idealno i nevidljivo; pravoslavna teologija odbacuje odvajanje "nevidljive" i "vidljive" Crkve, pa stoga odbija reći da je Crkva nevidljivo jedinstvena ali vidljivo podijeljena. Ne: Crkva je jedna u smislu da ovdje na zemlji postoji samo jedna vidljiva zajednica koja jedino smije tvrditi daje istinska Crkva. "Nepodijeljena Crkva" nije samo nešto što je postojalo u prošlosti i što se nadamo da će postojati u budućnosti: to je nešto što postoji ovdje i sada. Jedinstvo je bitno obilježje Crkve, a kako Crkva na zemlji, unatoč grešnosti svojih članova, zadržava svoja suštinska obilježja, ona ostaje i uvijek ćeostati vidljivo jedinstvena. Može doći do odvajanja od Crkve ali ne do odvajanja unutar Crkve. I premda je neos****o da su, na sasvim ljudskoj razini, raskolijako osiromašili život Crkve, oni ipak ne mogu ugroziti bitnu narav Crkve.U učenju o vidljivom jedinstvu Crkve pravoslavlje je znatno bliže rimoka-toličkom nego protestantskom svijetu. Ali ako se zapitamo kako se održava to vidljivo jedinstvo, Rim i Istok daju donekle različite odgovore. Za Rim je objedinjujuće načelo Crkve papa čije se ovlasti protežu po cijelomu području; pravoslavni, naprotiv, ne vjeruju da ijedan biskup ima univerzalne ovlasti. Sto onda drži Crkvu zajedno? Odgovor pravoslavnih je: zajedništvo svetotajstava. Pravoslavna teologija Crkve je iznad svega teologija zajedništva.

Svaka se mjesna Crkva prema Ignaciju sastoji od vjernika, okupljenih oko svoga biskupa, koji zajedn oslave euharistiju; vaseljensku Crkvu čini zajednica poglavara mjesnih Crkava, dakle biskupi. Jedinstvo se ne održava izvana, kroz autoritet vrhovnog pontifeksa, već iznutra, slavljenjem euharistije. Crkva nema monarhijsko ustrojstvo kojemu je središte jedna osoba; ona je saborska, a tvori je zajedništvo mnogih hijerarha, te zajedništvo svakoga pojedinog hijerarha sa svojim stadom. Zajedništvo je, dakle,kriterij za članstvo u Crkvi. Pojedinac prestaje biti članom Crkve ako presiječe veze sa svojim biskupom; a biskup prestaje biti članom Crkve ako prekine vezu sostalim biskupima.


22 pro 2012 10:59
Profil Pošalji e-mail
VIP član
Avatar

Pridružen/a: 17 kol 2012 11:21
Postovi: 799
Spol: muško
Post Re: Pravoslavna crkva- učenje
Budući da pravoslavlje vjeruje kako Crkva na zemlji jest i mora biti vidljivo jedna, ono prirodno vjeruje da predstavlja tu vidljivu Crkvu. To je smjela tvrdnja,a mnogima će se činiti i drskom; ali takvi nisu shvatili duh koji ju je proizveo.Pravoslavni vjeruju da su oni istinska Crkva ne na osnovi svojih zasluga već milošću Božjom. Zajedno sa Svetim Pavlom oni kažu: "Mi smo samo ćupovi u kojima je pohranjeno blago; vrhovna moć dolazi od Boga, a ne od nas" (2 Kor 4, 7). Iako ne traže da im se prizna kako su za to zaslužni, pravoslavni su skrušeno uvjereni da su od Boga primili dragocjeni i jedinstveni dar; kad bi se pretvarali da taj dar ne posjeduju, u Božjim bi očima bili krivi za izdaju.Pravoslavni pisci ponekad govore kao da prihvaćaju "teoriju o ograncima" koja je nekad bila proširena medu visokim anglikanskim svećenstvom. (Prema toj teoriji univerzalna Crkva se dijeli na nekoliko "ogranaka", pri čemu se obično misli narimokatoličku, anglikansku i pravoslavnu). Ali takvo je gledanje nepomirljivo s tradicionalnom pravoslavnom teologijom. Ako već govorimo o granama, onda su s pravoslavnog stanovišta jedine moguće grane univerzalne - autokefalne Crkve pravoslavne vjeroispovijesti.

Pravoslavna crkva koja drži da je jedina pravovjerna Crkva, vjeruje da bi, akopoželi, mogla sazvati i održati Ekumenski sabor koji bi imao isti ugled kao i prvih sedam sabora. Nakon razdvajanja Istoka i Zapada, pravoslavni se (za razliku od Zapada) nikad nisu odlučili sazvati takav sabor; ali to ne znači da smatraju kako nemaju snage to i učiniti.Eto, takvo je pravoslavno poimanje jedinstva Crkve. Pravoslavlje nas također uči da izvan Crkve nema spasenja. To vjerovanje izrasta iz istih temelja iz kojih i vjerovanje u neraskidivo jedinstvo Crkve: ono je posljedica prisne veze između Boga i Njegove Crkve: "Čovjek ne može imati Boga za Oca ako mu Crkva nije Majka".Tako je pisao sveti Ciprijan; to je za njega bila očevidna istina, jer nije mogao razmišljati o Bogu odvojenom od Crkve. Bog je spasenje, a Božja spasiteljska moć prenosi se na ljude Njegovim Tijelom - Crkvom. Extra Ecclesian nulla salus. Čitava kategorička snaga tog aforizma leži u njegovoj tautologičnosti. Izvan Crkve nemmogućnosti spasenja, jer spasenje je Crkva.

Nepogrešivost Crkve osobito dolazi do izražaja u ekumenskim saborima. Ali prije nego što shvatimo što čini neki sabor ekumenskim, moramo razmotriti ulogu biskupa i laika u pravoslavnoj zajednici.

nastaviće se

Slijedi li iz togada je svatko tko nije očevidno u Crkvi, nužno osuđen na prokletstvo? Dakako da ne; a još manje iz toga slijedi da svatko tko je vidljivo u Crkvi, nužno biva spašen.Kao što je Augustin mudro zaključio: "Koliko ima ovaca izvan Crkve, a koliko vukova u Njoj!"

Premda nema unutar Crkve podjele na "vidljivu" i " nevidljivu", ipak postoje članovi Crkve koji nisu vidljivo takvi i čije je članstvo znano isključivo Bogu. Ako netko treba biti spašen, on mora na neki način biti članCrkve; ne možemo uvijek reći na koji način.

Crkva je nepogrešiva. To izvire iz nerazdvojnog jedinstva Boga i Njegove Crkve.Krist i Sveti Duh ne mogu griješiti, a budući daje Crkva, Kristovo Tijelo, neprekidna Pedesetnica - ona je nepogrešiva. Ona je "stup i temelj istine (1 Tim 3,15). "Kad dode On, Duh istine, on će vas odvesti k istini" (Iv 16, 13). To je Krist obećao na Posljednjoj
večeri; pravoslavni misle da se Kristovo obećanje mora ispuniti. Prema Dositejevim riječima: "Vjerujemo da katoličku (univerzalnu,sabornu) crkvu podučava sam Duh Sveti.... pa stoga i vjerujemo i propovijedamo kao istinito i sasvim sigurno da je nemoguće da Univerzalna crkva pogriješi ili da se prevari, ili da se umjesto za istinu opredijeli za laž".


23 pro 2012 12:28
Profil Pošalji e-mail
VIP član
Avatar

Pridružen/a: 17 kol 2012 11:21
Postovi: 799
Spol: muško
Post Re: Pravoslavna crkva- učenje
Za sve one koje zanima nastavak ove teme evo linka ove knjige:10 vel 2013 15:24
Profil Pošalji e-mail
Administrator
Avatar

Pridružen/a: 22 vel 2009 16:05
Postovi: 5001
Lokacija: Zagreb
Spol: muško
Post Re: Pravoslavna crkva- učenje
Morao sam reagirati na ove neke riječi ovdje. Ovo ovakvo razmišljanje a kamoli učenje jedne crkve mi je tipičan primjer egoizma i vjerske oholosti, te vrli primjer samouzdizanja!

Mogao sam i prešutjeti ali mislim si, zašto? Ovo je moja osobna reakcija i kao čovjeka i kao vjernika, a pogotovo kao pripadnika katoličke Crkve i duboko mi vijređa osjećaje.

Na ovaj forum kojeg sam nazvao "kršćanski" iako je u biti katolički, dozvolio sam pristup jednako svim vjerskim pripadnostima. Nikad ne dozvolim da bilo tko od pripadnika katolika ponižava ili podcjenjuje bilo čiju vjeru i vjerske osjećaje. No redovito se dešava da isti pripadnici drugih vjera dođu ovdje i nakon što budu lijepo i pristojno primljeni, nakon nekog vremena započnu pomalo naokolo uvjeravati nas katolike da smo samo neka tamo odvojena vjerska zajednica...

Tolika stoljeća tradicije i postojanja Katoličke Crkve sa vodećim Vatikanom i Papom koji se nalazi u Rimu gdje je od Petra sve i počelo, kao da ne znači ništa......još mogu shvatiti da njima ne znači, ali od kuda ikome pravo da mene i ostale katolike uvjerava se stalno "mi smo jedini pravi a vi niste"?!
Meni je to neprihvatljivo!

Moje osobno stajalište kao i mnogih drugih sa kojima sam razgovarao je ono koje bi možda bilo i najrealnije.... A to je da je od samoga početka postojala, da, jedna i jedina Crkva koja se nazivala samo Kršćanska! Ne katolička i ne pravoslavna, nego Kršćanska! I to se jako dobro zna!
Svi ostali koji uvjeravaju sebe i druge drugačije, pripisujem im gore na početku posta ispisane riječi! To su ljudi koji u svom "samoegu" uzdižu sebe a ponižavaju i podcjenjuju druge!
A za "ego" se zna.....sa njime ne komanduje Bog nego onaj drugi!

Ide se tako daleko da se gore u jednom postu pravoslavna crkva pistovjećuje sa riječima sv. Pavla pa tako kaže: "Zajedno sa Svetim Pavlom oni kažu: "Mi smo samo ćupovi u kojima je pohranjeno blago; vrhovna moć dolazi od Boga, a ne od nas" (2 Kor 4, 7). Iako ne traže da im se prizna kako su za to zaslužni, pravoslavni su skrušeno uvjereni da su od Boga primili dragocjeni i jedinstveni dar; kad bi se pretvarali da taj dar ne posjeduju, u Božjim bi očima bili krivi za izdaju."

Dakle, kad bi se drugačije mislilo, bili bi krivi za izdaju! Ovakvim psihološki biranim riječima, djeluje se na savjest pravoslavaca da nema druge nego im je tako vjerovati kako se tvrdi, a pri tom izričito nalaze podkrijepu u riječima svetaca i citatima SV. Pisma, i postavljaju pojedincu stvari tako da povjeruje kako je stvarno tako i pisano, a ne da to dolazi od onih koji kroz stoljeća pokušavaju uzdići jednu stranu, a drugu umanjiti!

Jer istinski, nigdje se izrijekom, niti u jendom citatu, niti ijednog apostola ili bilo kog drugog u Sv. Pismu, ne spominje riječ "pravoslavna" (kao ni katolička) vjera pa da bi se na osnovu toga moglo smatrati da se ima u Sv. Pismu podkrijepa ovakivh "teoloških" izlaganja!

Ovakve riječi, uputio bi i katoliku koji svojim riječima čini isto što se čini u ovoj temi od strane pravoslavne vjere!

Našu (katoličku) tradiciju te Crkvu, neće i nemože nam nitko osporiti ikada, kao podjednako važnu Crkvu!


Gorane, neprihvatljivo mi je ovakvo pisanje na ovom forumu jer ne pridonosi miru i ekumenizaciji. Dozvolio sam na ovom forumu izlaganje mišljenja te se piše o svojim vjerama, ali nikako tako da bi se podcjenilo našu "majku Katoličku Crkvu" tako što se uzdiže samo jedna strana kao ona prava i to od prije 2000 godina! Nemože to ovdje!
Bilo je pokušaja i na drugim temama, ali više neću dozvoliti kao što ni prije nisam drugima dozvolio
Ovaj forum ima neka svoja pravila i to lijepo piše u "pravilima foruma". To treba pročitati i tako postupati na ovom forumu, inaće se dešava povreda pravila kuće!

I rekao sam već da se citati ne podvlače crvenim slovima jer se crvena slova upotrebljavaju za upozorenja moderatora i admina kada reagiraju na forumu!


13 vel 2013 12:03
Profil Pošalji e-mail
VIP član
Avatar

Pridružen/a: 17 kol 2012 11:21
Postovi: 799
Spol: muško
Post Re: Pravoslavna crkva- učenje
Damire

i na početku sam napisao da je ovo izlaganje onoga što Pravoslavna crkva veruje, sviđalo se to nekome ili ne.

Da si pogledao datume mojih postova video bi da su pisani pre nego što si me upozorio za crvenu boju.

S ljubavlju
Goran :35345 :bighug


13 vel 2013 14:54
Profil Pošalji e-mail
Administrator
Avatar

Pridružen/a: 22 vel 2009 16:05
Postovi: 5001
Lokacija: Zagreb
Spol: muško
---------
Post Re: Pravoslavna crkva- učenje
Da, primjetio sam to i izrazio svoje mišljenje o takvom učenju. Ovo moje mišljenje izražava stav nas Katolika, sviđalo se to kome ili ne. Nije stvar samo u učenju Pravoslavne crkve nego što ti kažem da na ovom forumu to ne možemo istolerirati jer ne odgovara onoj istini u koju mi Katolici vjerujemo a ovo je katolički forum.

Znam da si od početka stavljao crvena slova i zato sam ti i poslao poruku u kojoj sam ti rekao da to ne radiš, ali ti si nastavio dalje kao da ti nisam ništa ni napisao.Želim samo svima naglasiti da se ovaj forum, odnosno mi Katolici ograđujemo od ovog teksta i ovakvog učenja istog!

Administrator i vodstvo foruma


13 vel 2013 15:20
Profil Pošalji e-mail
Prikaži postove “stare”:  Redanje  
Započni novu temu Odgovori  [ 28 post(ov)a ]  Stranica Prethodna  1, 2, 3


Online

Trenutno korisnika/ca: / i 0 gostiju.


Ne možeš započinjati nove teme.
Ne možeš odgovarati na postove.
Ne možeš uređivati svoje postove.
Ne možeš izbrisati svoje postove.
Ne možeš postati privitke.

Forum(o)Bir:  
cron